сдружение за подкрепа на лица с множествени увреждания, работа с лица с интелектуални затруднения, лица с множество увреждания, подобряване качеството на живот на хора с увреждания, благополучие на хора с увреждания, специализирани обучения, специалисти за работа с лица с проблемно поведение, обучения за работа с лица с увреждания, работа с лица с проблемно поведение, семинари за работа с лица с интелектуални увреждания Методически текстове

Методически текстове

Личностно-центрирано планиране : Изграждане на добър живот в общността

Ръководство за Лично Планиране за лица с увреждания и техните семейства

1. Какво представлява личностно- центрираното планиране /ЛЦП/

   

В основата на подхода за личностно-центрирано планиране /ЛЦП/ лежи признаването на човека като уникален индивид, което изисква цялостното планиране да се базира на подкрепата, от която всяко лице се нуждае, за да води такъв живот, какъвто желае. На практика това означава, че цялостното планиране около разработването, проектирането и предоставянето на услуги за хората с увреждания трябва да се базира и същевременно да включва активното участие на лицата, които се възползват от тези услуги, както и всички техни уникални характеристики, способности, потребности и желания.

Личните житейски планове трябва да бъдат разглеждани от доставчиците на услуги като полезни средства за привеждане в действие на личната насоченост и лично насочените услуги. Въпреки това е важно доставчиците на услуги да разпознават и да имат предвид фактът, че един личният житейски план, не е план за предоставяне на услуги, а е всъщност един персонален план за цялостния живот на индивида.

Теоретично, процесът на лично планиране би трябвало да започне още преди лицето да се осъществило контакт с конкретна услуга за подкрепа. Услугите представляват само един от аспектите на живота на индивида. Значението на услугите би трябвало съответно да възникне, когато лицето вече е развило цялостна гледна точка относно живота, който желае.

Обхватът на личното планиране обикновено се разширява отвъд рамките на услугите.

Личното планиране може да се определи като начин за разкриване на :

 • как едно лице иска да живее живота си и
 • какво се изисква, за да може това да се случи.

Личното планиране не е чак толкова нова техника за планиране, колкото нов подход или нов вид планиране, което е основано на точно определени ценности и вярвания, които са много различни от настоящите норми. Планирането поставя на преден план човека, а не увреждането, услугата или друг конкретен проблем. То е изцяло ориентирано към човека, а не към управление на увреждането. Отнася се до гражданството, включването в семейството, общността и руслото на живота и самоопределянето, и затова може да изисква някои основни промени в мисленето и установения баланс на сили, последиците от които са потенциално големи и трудно достижими.

Важно е да се разбере, че личното планиране НЕ е :

 • оценка – на услуги или на нуждата от услуги. Личното планиране взема като своя отправна точка човека вместо услугата и как той ще се впише в системата от услуги. То се разпространява отвъд услугите, посочвайки по-общи действия за индивидите. ( Ричи и др. 2003)
 • планиране на услуги или планиране на индивидуална програма за ползващи услуги - традиционно, планирането на индивидуални програми се характеризира със синхронизиран и стандартизиран подход за адресиране на потребностите. Личното планиране изисква гъвкав и отзивчив подход за посрещане на индивидуалните нужди и промяна на обстоятелствата, базиран на принципите на добри практики вместо на стандартизирани процедури (Сандерсън, 2000).

Прочетете цялата статия

Добри практики при работата с лица с интелектуални затруднения :

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И САМОЗАСТЪПНИЧЕСТВО

Съдържание
 1. Въведение
  1. Застъпничество…………………………………………………………………1
  2. Самозастъпничество…………………………………………………………..4
 1. Самозастъпнически групи
  1. Как да създадем група?..................................................................8
Защо е важно да създадем група?................................................. 9
  1. Девет стъпки за започване на успешна самозастъпническа
група……………………………………………………………………………….11
  1. Девет начина да бъде подкрепена дейността на самозастъпническата група във времето……………………………….12
  2. Какво определя една самозастъпническа група като такава?...... 13
 1. Членове на групата
  1. Да бъдеш самозастъпник като част от групата……………………….14
  2. Групови отговорници………………………………………………………...15
  3. Подкрепящи лица…………………………………………………………….. 18
 1. Срещи на групата
  1. Основни принципи при провеждане на груповите срещи……….. 21
  2. Дневен ред. Примерни елементи на дневния ред…………………… 22
  3. Как да подготвим дневен ред?...................................................... 23
 1. Вземане на решения
  1. Вземане на решения и гласуване…………………………………………26
  2. Избиране на служители…………………………………………………….. 27
 1. Проекти по които са работили различни самозастъпнически групи
 1. ВЪВЕДЕНИЕ
  1. ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

Застъпничеството е средство за овластяване на хората като им се предоставя подкрепа да отстояват своите гледни точки и да защитават правата си и когато е необходимо – да бъдат представлявани и да се преговаря от тяхно име и в техен интерес. Застъпничество може да се осъществява лично от лицата, от техни приятели или близки, или от хора имали опит в подобни ситуации. Предоставянето на професионални застъпнически услуги означава осигуряване на обучено лице, което на базата на разбиране на потребностите и желанията на клиента, ще го съветва и подкрепя да взема решения или да защити своите права, и който, ако е адекватно, ще води случай и ще преговаря в полза на клиента. („Advocacy Guidelines . Guiding Principles and Operating Procedures for the Delivery of Advocacy Services through Community and Voluntary Organisations”, Citizens Information Board, October 2007)

  1. САМОЗАСТЪПНИЧЕСТВО

Много хора и до сега си мислят, че хората с интелектуални затруднения не могат да правят нищо сами. Затова други хора трябва да правят всичко за тях. А нещата не трябва да стоят по този начин. Родителите, роднините, директорите на заведения трябва да разберат, че хората с интелектуални затруднения искат и имат право сами да вземат решения за своя живот. За съжаление все още това не може да бъде разбрано от повечето хора, ето защо се е появило и самозастъпничеството.

Самозастъпничеството е движение, което цели да се даде възможност на хората с интелектуални затруднения да изразяват мнение, да бъдат чути и да вземат решения, касаещи собствения им живот. А за да могат да го правят, те трябва да бъдат информирани.

Самозастъпничеството включва разговори – хората с интелектуални затруднения трябва да могат да говорят за себе си. Първата стъпка в тази насока е сформиране на групи. Самозастъпникът представлява себе си, но и други лица с интелектуални затруднения.

Самозастъпничеството включва изслушване – хората в групите изслушват говорещия без да го осъждат.

Самозастъпниците са отговорни за постъпките и избора на лицата с интелектуални затруднения.

Прочетете цялата статия

Самозастъпничество

Да говорим за себе си!

Самозастъпничеството означава:

 • да правиш собствен избор
 • да говориш за себе си
 • да вземаш решения
 • да поемеш отговорност

Самозастъпничеството...

 • ...ти помага да кажеш на другите какво искаш;
 • ...ти помага да споделяш проблеми и тревоги с хора, който те разбират;
 • ...ти помага да станеш по-самоуверен;
 • ...ти дава възможност да помагаш и на други като теб;

Групите по самозастъпничество...
 • събират хора с еднакви проблеми и интереси;
 • помагат на хората да говорят за себе си и да споделят проблемите и страховете си;
 • помагат на хората да добият самочувствие и да правят собствен избор;
 • помагат на хората да разберат, че не са сами;

В групата по самозастъпничество...

 • Изграждате доверие един към друг
 • Получавате информация
 • Учите се кои са вашите права
 • Борите се за правата си
 • Учите се да разчитате на себе си
 • Учите се да казвате вашето мнение
 • Учите се да казвате какво искате
 • Учите се да не позволявате да се отнасят с вас нечестно

Какво могат да направят групите за самозастъпничество за теб?

 • Да ти повишат самочувствието.
 • Да те накарат да се почувстваш важен.
 • Да ти помогнат да станеш по-активен и да имаш живота, който искаш.

Ще се научите...
 • да изслушвате какво мислят другите
 • да уважавате мнението на другите, дори и когато не сте съгласни
 • да бъдете член на екип вместо винаги да работите самостоятелно
 • че можете да променяте нещата заедно с другите хора
 • да разбирате когато някой се отнася с вас несправедливо
 • че е нормално да кажете не на нещо, което не искате да направите
 • как да се изказвате и да задавате въпроси
 • да се представлявате и да представлявате другите
 • че е нормално да не сте съгласни с другите ако мислите, че това което казват не е правилно

Какво е за вас самозастъпничеството? Какво да очаквате от самозастъпничеството?

 • Да можете да се изказвате.
 • Да сте честни относно вашите способности и затруднения.
 • Да участвате активно в собствения си живот.
 • Да имате мнение и да го изказваме.
 • Да обсъждате дали други хора контролират вас и нашите приятели.
 • Да промените нещата!

Прочетете цялата статия

сдружение за подкрепа на лица с множествени увреждания, работа с лица с интелектуални затруднения, лица с множество увреждания, подобряване качеството на живот на хора с увреждания, благополучие на хора с увреждания, специализирани обучения, специалисти за работа с лица с проблемно поведение, обучения за работа с лица с увреждания, работа с лица с проблемно поведение, семинари за работа с лица с интелектуални увреждания