сдружение за подкрепа на лица с множествени увреждания, работа с лица с интелектуални затруднения, лица с множество увреждания, подобряване качеството на живот на хора с увреждания, благополучие на хора с увреждания, специализирани обучения, специалисти за работа с лица с проблемно поведение, обучения за работа с лица с увреждания, работа с лица с проблемно поведение, семинари за работа с лица с интелектуални увреждания Екип

Огнян Койчев, сдружение, интелектуални затруднения, множество увреждания, качество на живот на хора с увреждания, благополучие на хора с увреждания, специализирани обучения

Огнян Койчев

Председател на Управителния съвет

Доктор е по психология. Научен секретар на Катедра „Социални дейности“ в Педагогическия факултет на ПУ „П. Хилендарски“. Има дългогодишен опит в оказване на подкрепа и развитие на персонала в социални услуги за деца, юноши и възрастни с интелектуални и множествени затруднения. Участвал е и е ръководил международни проект с цел подобряване качеството на живот и повишаване на психичното благополучие на хора с интелектуални и множествени затруднения.


Джеф Схуервегс, сдружение, интелектуални затруднения, множество увреждания, качество на живот на хора с увреждания, благополучие на хора с увреждания, специализирани обучения

Джеф Схуервегс

Eксперт „Ръководство и развитие на социални услуги за хора с интелектуални затруднения“

С  над тридесет годишен опит като заместник-директор на медико-педагогически център „Св. Франциск“, Рооздал, Белгия. От 2002г. насам той ръководи различни българо – белгийски проекти за подкрепа и обучение на специалисти и неквалифициран персонал в социални услуги за деца и възрастни с интелектуални нарушения в България.


Магдалена Хаджиева, сдружение, интелектуални затруднения, множество увреждания, качество на живот на хора с увреждания, благополучие на хора с увреждания, специализирани обучения

Магдалена Хаджиева

Специален педагог

Докторант по Специална педагогика в ПУ „Паисий Хилендарски“ с научни интереси и практически опит в областта на работата с деца с интелектуални затруднения и множество увреждания. Стажувала и специализирала в различни организации за подкрепа и обучение на деца и младежи с интелектуални и множествени увреждания е Белгия (Фламандски Брабант). Член на международна изследователска група в областта на благополучието на лица с дълбоки
интелектуални и множествени увреждания (Special Interest Research Group- PIMD).


Йоана Николова, сдружение, интелектуални затруднения, множество увреждания, качество на живот на хора с увреждания, благополучие на хора с увреждания, специализирани обучения

Йоана Николова

Социален работник

Има бакалавърска степен по социална работа. Преминала е през следдипломни специализации в страната, в Белгия и в Австрия. Участвала е в разработването и осъществяването на национални и международни проекти в полза на лица с интелектуални затруднения. Компетентностите и са фокусиране към оказване на индивидуална и фамилна подкрепа, съдействие на интелектуално затруднени лица при изграждане на подкрепящи мрежи и реализация на жизнените им
планове, водене на групи за самозастъпничество.


Тоска Ганева, сдружение, интелектуални затруднения, множество увреждания, качество на живот на хора с увреждания, благополучие на хора с увреждания, специализирани обучения

Тоска Ганева

Координатор към сдружение „ ПОСОКА БЛАГОПОЛУЧИЕ”

Има завършени образователно-квалификационна степен бакалавър в програма „Специална педагогика” на ПУ „ П. Хилендарски”, гр. Пловдив и образователно-квалификационна степен магистър в програма „ Детско-юношеска и училищна психология” на СУ „ Св. Климент Охридски”, гр. София. Преминала е през множество допълнителни обучения в страната и 3-месечен стаж в различни белгийски организации за работа с лица със затруднения.

сдружение за подкрепа на лица с множествени увреждания, работа с лица с интелектуални затруднения, лица с множество увреждания, подобряване качеството на живот на хора с увреждания, благополучие на хора с увреждания, специализирани обучения, специалисти за работа с лица с проблемно поведение, обучения за работа с лица с увреждания, работа с лица с проблемно поведение, семинари за работа с лица с интелектуални увреждания