сдружение за подкрепа на лица с множествени увреждания, работа с лица с интелектуални затруднения, лица с множество увреждания, подобряване качеството на живот на хора с увреждания, благополучие на хора с увреждания, специализирани обучения, специалисти за работа с лица с проблемно поведение, обучения за работа с лица с увреждания, работа с лица с проблемно поведение, семинари за работа с лица с интелектуални увреждания Дейности

1. Обучаване и квалифициране на персонал в социални услуги за деца и юноши с интелектуални затруднения, проблемно поведение, множествени увреждания;

 

2. Извършване на индивидуални и групови консултации на персонал в социални услуги за деца и юноши с интелектуални затруднения, проблемно поведение, множествени увреждания, подготовка на доброволци;

 

3. Организиране и провеждане на мероприятия за популяризиране на теория и практика за подпомагане и подобряване качеството на живот на деца и юноши с интелектуални затруднения, проблемно поведение, множествени увреждания;

 

4. Споделяне и разпространение на добри практики;

 

5. Обмен и разпространение на информация с цел запознаване на обществото с проблемите на деца и юноши с интелектуални затруднения, проблемно поведение, множествени увреждания. Предоставяне на обучителни материали свързани с работата с тях;

 

6. Организиране на обучения и семинари по въпросите за подкрепа и повишаване качеството на живот на деца и юноши с интелектуални затруднения, проблемно поведение, множествени увреждания.
сдружение за подкрепа на лица с множествени увреждания, работа с лица с интелектуални затруднения, лица с множество увреждания, подобряване качеството на живот на хора с увреждания, благополучие на хора с увреждания, специализирани обучения, специалисти за работа с лица с проблемно поведение, обучения за работа с лица с увреждания, работа с лица с проблемно поведение, семинари за работа с лица с интелектуални увреждания